Địa chỉ: Cảng Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng/ Điện thoại: 0313 260000 - Fax: 0313 260001 Hotline: 0312 260020/ Email: depot@sitc-dinhvu.com

SEARCH BOOKING ONLINE

Thông tin booking

Vessel Voyage Booking No Order No Container Information Shipping Lines DestPort BeginLoadTime EndLoadTime

Cấp chỉ định

Booking No CNTRNo SizeType Assign Date

Thông tin chi tiết xuất/nhập bãi

Bill CNTRNo Type Size Operate Operate Time SealNo TruckNo DriverPhone
ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI